3v4 retorte
  • 059
  • » 3v4 retorte «
  • 100 x 160 cm
  • 2005
  • collage, acryl und mischtechnik auf hartfaser
058 2v4 mensch060 4v4 blue genetic